SEYİTGAZİ KAYMAKAMLIĞI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
<>
S.NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
1- Taşınmaz Mal
Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca
Önlenmesi Yolları
  15 Gün
-Matbu Dilekçe
-Kira Kontratı
-Tapu Belgesi
 
2-   Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir: 15 Gün
  1- Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği,
  2- Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının
  örneği
Lokal (içkisiz/içkili) 3- Ana gayrimenkulun tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için
İzin Belgesi kat maliklerinin oybirliği ile aldıkları kararın örnrei, mesken ve işyerinin birlikte
düzenlenmesi yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin
  oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı
  örneği,
  4- Yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise
  ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında
  sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokalle için Bayındırlık ve
  İskan Müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca
  olmadığına dair belge
3-   Matbu Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir 30 Gün
Tüketici Sorunları 1- Fatura
Başvurusu 2- Satış Fişi
  3- Garanti
  - Sözleşme vb.
       
4-   Başvuru Belgeleri 3 Gün
  1- Matbuu Dilekçe
Ticari Amaçla 2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir
İnternet Toplu örneği
Kullanım Sağlayıcı 3- Vergi Levhası
İzin Belgesi 4- Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdanı fotokopisi.
  5- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,
  6- TİB onaylı filtre programı.
5- İnsan Hakları İhlalleri Dilekçe ve iddia konusua ait belgeler 1 Gün
Başvurusu
6-   a) 18 Yaşından küçükler için: 7 Gün
  1- Form (muhtar onaylı 2 Adet),
  2- Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri)
  3- Nüfus cüzdanı fotokopisi (Anne,Baba ve Özürlü için)
65 Yaş ve Özürlü b) 18 Yaşından büyükler için:
Maaşı (Muhtaçlık Kararı) 1- Form (muhtar onaylı 2 Adet),
  2- Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri)
  3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
   
  c) 65 Yaşını dolduranlar için:
  1- Form (muhtar onaylı 2 Adet)
  2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  3- Çalışan yada emekli çocuklarının maaş bordroları.
7- Yeşil Kart İlk Kez Yeşil Kart Başvurusunda Bulunacaklardan İstenilen Belgeler: 15 Gün
1- Form (muhtar onaylı ),
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüm aile fertlerinin)
3- Fotoğraf (1 en Adet, 5 yaşından büyük tüm aile fertlerinin )
Yeşil Kartının Süresi Dolanlardan Vize İçin İstenilen Belgeler:
1- Form (muhtar onaylı)
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Hane Reisinin)
3- Yeşil Kart Ön Yüzü (Hane Reisinin).
2022 sayılı Yasadan Faydalananlardan Yeşil Kart Başvurusunda
İstenilen Belgeler:
1- Form (muhtar onaylı)
2- Matbu Dilekçe
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
    4- 2022 Kart Fotokopisi,  
5- Fotoğraf (1 Adet)
8- BİMER İddaya ait belgeler 30 Gün
9- Doğrudan İhbar ve
Şikayetler
Dilekçe ve iddiaya ilişkin belgeler 30 Gün
10- Bilgi Edinme Kanunu Dilekçe 15 Gün
Bilgi Edinme Formu (Gerçek ve Tüzel Kişiler için)
11- Dernek Kuruluşu   2 gün
Dernek Kuruluşunda istenen belgeler
Dernek en az 7(Yedi) kişiden kurucu üye oluşturulur
Kurucular tarafından her sayfası imzalanmış dernek tüzüğü (4 adet)
Kurucularca imzalanmış kuruluş bildirim formu (4 adet)
Kurucuların Nüfus Cüzdanı fotokopisi (2 şer adet)
Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi ve kişilerin adı,soyadı, yerleşim yeri ve
imzalarını belirten liste (2 adet)
 
12- Dilekçeler Dilekçe ve ekleri
Şikayet ve İcra dilekçeleri hariç dilekçelerin ilgili kuruma yapılması.
30 gün
       
       
       
       
       
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile
yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci
müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri : İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü   İkinci Müracaat Yeri İlçe Kaymakamlığı
İsim : Hanife    Yıldırım     İsim : Ramazan CANKALOĞLU
Unvan : Yazı İşleri Müdürü   Unvan : Kaymakam
Adres : Seyitgazi Kaymakamlığı   Adres : Seyitgazi Kaymakamlığı
Tel : 0.222-6712503   Tel : 0.222-6713001
Faks : 0.222-6712503   Faks : 0.222-6712503
E-Posta :     E-Posta :